סיור מינהלה ופיקוח בגני הרובע היהודי, להידוק הקשר עם צוותות הגנים